guideubon

 

อีก 80 ซม. น้ำมูลถึงระดับเตือนภัย อุบลฯ เตรียมรับสถานการณ์

น้ำมูลสูงต่อเนื่อง-120866-01.jpg

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเตรียมความพร้อมทรัพยากรและบุคลากรเพื่อเตรียมการอพยพให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และได้จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นั้น

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี (กอปภ.จ) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับโครงการชลประทานอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูล ประจำวันที่ 11 กันยายน 2566 แจ้งว่า ปัจจุบันระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำท่า (M7) บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วัดค่าได้ +109.70 ม.รทก. เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.25 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,135.00 ลบ.ม/วินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.30 เมตร ระดับการแจ้งเตือนภัยพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งอยู่ที่ระดับ 110.50 ม.รทก. ซึ่งอีกประมาณ 0.80 เมตร จะถึงระดับแจ้งเตือนภัย และน้ำจะเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถนการณ์การเพิ่มขึ้นของแม่น้ำมูล จึงขอให้เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัย และบุคลากร ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว ให้พร้อมเผชิญเหตุในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย หรือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเมื่อได้รับการร้องขอ

ทั้งนี้ ให้ประสานการปฏิบัติกับอำเภอเมืองอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีทราบเป็นระยะ

น้ำมูลสูงต่อเนื่อง-120866-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511