guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 28 ปี 2567

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์-UBU-01.jpg

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2567: The 28th Annual Meeting in Mathematics(AMM2024) ภายใต้หัวข้อ “คณิตศาสตร์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโลก” Mathematics in a changing world ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร. ศจี เพียรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ แสนการุณ ประธานจัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้

เพื่อให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา สถิติ วิทยาการข้อมูล ซึ่งรูปแบบงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การเสนอผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรทั่วไปของกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มสถิติสถิติประยุกต์และวิทยาการข้อมูล กลุ่มคณิตศาสตร์ศึกษา และกลุ่มวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศิริพร-จึงสุทธิวงษ์-01.jpg

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า สำหรับงานประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจำปี ได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ ในประเทศไทยให้เทียบเท่ากับระดับสากล

ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยทางคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย โดยเชื่อมั่นว่าคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ในหลาย ๆ ด้าน และมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในชีวิต ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต มีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในมุมมองที่แปลกใหม่และหลากหลายมากขึ้น และเพื่อให้ก้าวทันโลกภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

และในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก หรือในด้านการศึกษาที่ต้องเปลี่ยนไปตามโลกที่เปลี่ยนแปลง

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์-UBU-03.jpg

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งนี้ จึงเป็นการประชุมที่สำคัญ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัยใหม่ ๆ จะได้แลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ ระหว่างนักคณิตศาสตร์ และนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาทางการศึกษาวิจัยต่อไป อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้วงการศึกษาเกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ สถิติประยุกต์ และวิทยาการข้อมูล กลุ่มคณิตศาสตร์ศึกษา และกลุ่มวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทยก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศในอนาคต

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 มีนักคณิตศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จากทั่วประเทศมารวมกัน เพื่อนำเสนอ รับฟังแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำวิจัย ทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ และยังเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานการทำวิจัยของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ในนามเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะวิทยากรบรรยายหลัก ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมเสวนา และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เป็นอย่างสูง และที่ขาดไม่ได้ ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ และขอแสดงความชื่นชมต่องานวิจัย นักวิจัย ที่ได้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ และทางคณะวิทยาศาสตร์

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์-UBU-05.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอส่งมอบธงคืนสู่สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งมอบต่อให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ครั้งต่อไป


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว


การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์-UBU-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511