guideubon

 

นายมงคล จุลทัศน์ นั่งประธานหอการค้าอุบลฯ ต่ออีกสมัย

ubon-chamber-มงคล-จุลทัศน์-01.jpg

วันที่ 11 มีนาคม 2565 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วาระปีบริหาร 2566-2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พร้อมด้วย นายพรศักดิ์ แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีกับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีวาระปีบริหาร 2566-2567 ได้แก่ นายมงคล จุลทัศน์ ซึ่งได้รับเลือกตั้ง เป็นเอกฉันท์ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สมัยที่ 2 รุ่นที่ 20

ubon-chamber-มงคล-จุลทัศน์-03.jpg

นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ขอขอบพระคุณ สมาชิกหอการค้า จ.อุบลราชธานีทุกท่าน ที่ยังคงเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อีกวาระหนึ่ง จากการทํางานที่ผ่านมาทําให้ ผมตระหนักถึงการพัฒนาองค์กรของเราให้เข้มแข็ง โดยสร้างเครือข่าย เน้นการมี ส่วนร่วม และวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ ดังนี้

การปรับโครงสร้างองค์กร

เดิมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งโครงสร้าง การทํางานตามหอการค้าไทย รวม 8 ด้าน ได้แก่ 1.การค้าและการลงทุน 2.โครงสร้าง ทางเศรษฐกิจ 3.ท่องเที่ยว 4.กีฬา 5.เกษตรและอาหาร 6.พัฒนาเครือข่ายหอการค้า 7.พัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ 8.พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

แต่เนื่องจาก ท่านชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีนโยบาย ในการพัฒนาให้อุบลราชธานีเป็น “เมือง 4 แสง และเมือง 3 ธรรม” หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานีจึงเพิ่มด้านที่ 9 คือ “ด้านศาสนาและวัฒนธรรม” เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด

ในการทํางานแต่ละด้าน จะมีรองประธานกรรมการ อาวุโสเป็นหัวหน้าทีม รองประธานหอการค้าจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนงาน และจะ แต่งตั้งคณะทํางานหอการค้าในระดับอําเภอเป็นผู้สนับสนุนภารกิจให้ครอบคลุมทั้ง 25 อําเภอ เพราะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดใหญ่ระยะทางแต่ละอําเภอ ค่อนข้างไกล จึงต้องสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่

การจัดทําแผนการดําเนินงาน

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีจะต้องจัดทําแผนการดําเนินงาน และ ปฏิทินกิจกรรม โดยจะบูรณาการทํางานร่วมกันกับส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนอื่น ๆ

ในปี 2566 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีจะจัดงานหรือกิจกรรมหลัก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ งาน “มหานครแห่งความอร่อย” และกิจกรรม “วิ่งเมืองเรืองแสง” UBON Solar Night Run

การพัฒนาและสื่อสารภายในองค์กร

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จะมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ในแต่ละด้านทุกเดือน โดยจะรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกท่าน และนําประเด็นไปเสนอให้จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนงาน ทั้งในเวที กรอ.จังหวัด , กรอ.กลุ่มจังหวัด กกร. , ก.บ.จ. , ก.บ.ก. และการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี

ubon-chamber-มงคล-จุลทัศน์-02.jpg

สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้โอกาสในการทํางานหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาให้ จังหวัดอุบลราชธานี บ้านของเราเป็นศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยวและ การลงทุนในภูมิภาคอย่างแท้จริง ขอบพระคุณครับ