guideubon

 

ม.ราชภัฏฯ MOU ศาลปกครองอุบลฯ พัฒนาและยกระดับการศึกษาด้านกฎหมาย

UBRU-ศาลปกครองอุบล-01.jpg

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ที่ห้องโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว อธิบดีศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี มี รศ.สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดี นายธนพัฒน์ ไชยราช ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยาน ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติราชการร่วมกันตามโครงการร่วมมือทางวิชาการ

รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและบริการท้องถิ่น โดยในด้านกฎหมายและอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมนั้น ได้มุ่งพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรให้มีคุณภาพ จึงได้มีพันธกิจสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ด้าน นายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว อธิบดีศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ศาลปกครองอุบลราชธานี โดยสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี ได้แก่ การเผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง จัดการศึกษา อบรม  และพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ตลอดจนการประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาหลักกฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผ่นดิน และบุคลากรด้านกฎหมายมหาชน

UBRU-ศาลปกครองอุบล-02.jpg

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติราชการร่วมกัน ทั้งความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเผยแพร่ความรู้ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง การใช้ทรัพยากรบุคคลเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษในการจัดการเรียนการสอน การแนะแนว และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ตลอดจนการอบรม สัมมนา และการให้บริการห้องสมุดระหว่างหน่วยงานภายใต้ขอบเขตและข้อตกลงร่วมกัน  

UBRU-ศาลปกครองอุบล-03.jpg