guideubon

 

ตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย-อุบล-01.jpg

สืบเนื่องจาก ครม. มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ได้เห็นชอบในหลักการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (จ.ภ.) ประจำเขตตรวจราชการ จำนวน 6 แห่ง 

พร้อมกันนี้ ให้ปรับปรุงแก้ไขจังหวัดเขตพื้นที่บริการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับจำนวนโรงเรียน และบริบทเชิงพื้นที่ ภูมิศาสตร์ ภูมิสังคม ระบบราชการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปีงบฯ 2565)

จากนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอรายงานความก้าวหน้าว่า ได้ดำเนินการตามมติ ครม. ดังกล่าว โดยจัดทำแนวทางการพัฒนาจัดตั้ง จ.ภ. 6 แห่ง โดยกำหนดพื้นที่จังหวัดสำหรับการจัดตั้ง จ.ภ. ในพื้นที่เขตตรวจราชการ 6 เขตตรวจฯ ที่ยังไม่มี จ.ภ. ตั้งอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่เขตตรวจราชการที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงเขตพื้นที่บริการของ จ.ภ. จากเดิมที่มีพื้นที่รับนักเรียนจำนวน 7-8 จังหวัดต่อ 1 โรงเรียน ให้เป็นจำนวน 4-5 จังหวัดต่อ 1 โรงเรียนเพื่อให้การเข้าถึงโอกาสของนักเรียนในจังหวัดต่าง ๆ มีการกระจายอย่างทั่วถึง

จากเดิมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมีจำนวน 12 แห่ง และได้กำหนดเพิ่มเติมอีก 6 แห่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ลำปาง สระแก้ว และ กำแพงเพชร ทำให้จะมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 18 แห่งทั่วประเทศไทย

สำหรับในงบประมาณปี 2566 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ลำปาง สระแก้ว สุพรรณบุรี และอุบลราชธานี ให้เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในสังกัด สพฐ. ตั้งแต่ชั้น ม. 1-6 รับนักเรียนประเภทประจำโดยมีเขตพื้นที่บริการตามที่ สพฐ. กำหนด

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย-อุบล-02.jpg

ทั้งนี้ แหล่งข่าวไกด์อุบลคาดว่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี จะใช้โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตั้งอยู่ที่ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งในปีการศึกษา 2566 ได้งดรับนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 แล้ว คงเหลือนักเรียนในระบบประมาณ 229 คน โดยจะทยอยเรียนจบในปีถัดไปจนครบ

สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี จะเริ่มรับนักเรียนรุ่นแรกประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 (สอบคัดเลือก) และจะเปิดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2567 มี 1 ห้องเรียน จำนวน 25 คน เป็นการเริ่มต้น ได้โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง

โดยราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนที่ 35 วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เผยแพร่กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี ดังนี้

ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานนามและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อประกาศจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 6 แห่ง ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเตรียมกำลังคนในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในภูมิภาคให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนชั้นนำของนานาชาติ โดยพิจารณาเห็นสมควรจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพิ่มเติม

จึงประกาศกำหนดให้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย

1. สถานศึกษานี้มีชื่อว่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี
2. ตั้งอยู่ที่ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
3. การจัดการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับนักเรียนประเภทประจำโดยมีเขตพื้นที่บริการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
4. สถานศึกษานี้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้