guideubon

 

พาเมืองอุบลฯ ก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

NTT-Ubon-Smart-City-01.jpg

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน ) หรือ NT จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายชูชาติ ประสานวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 2 นายชัชวาลย์ แผนสมบูรณ์ โทรคมนาคม จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด

ได้ร่วมจัดงานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี

NTT-Ubon-Smart-City-02.jpg

โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตุประสงค์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสาน แก้วมหาสุริวงษ์ รองผู้บังคับการ ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ Smart Safety Zone 4.0 ป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน สู่เมืองอัจฉริยะ ให้กับส่วนงาน อบต/อปท ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 239 แห่ง ในด้านการจัดการเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของแต่ละท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภายในงานมีการจัดการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” และการจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง, ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ Smart CCTV , Smart Pole และ Sound Broadcast (บริการเสียงตามสาย) รวมถึงการใช้ Internet และเทคโนโลยี WiFi สำหรับ Smart Office

NTT-Ubon-Smart-City-03.jpg

นับเป็นก้าวสำคัญจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจับมือ พาเมืองอุบลราชธานี ก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ ในการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด เพื่อให้อุบลราชธานีเป็นเมืองที่ทันสมัยและเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

NTT-Ubon-Smart-City-04.jpg

NTT-Ubon-Smart-City-05.jpg