guideubon

 

สรุปไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดอุบลฯ ระลอกสาม

Time-line-Covid-Ubon-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวพบผู้ป่วยโคยวิด-19 ระลอกที่สาม รายแรกวันที่ 8 เมษายน 2564 รวม 6 คน จากนั้น มีการขยายผล และประกาศพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่องทุกวัน ดังนี้

เช็คไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด 6 ราย ไปที่ไหนบ้างในอุบล

รวบรวมไทม์ไลน์ ร้านค้า สถานที่ในอุบลฯ ที่ผู้ติดเชื้อรายที่ 7-13 ไป

อุบลฯ แถลงข่าวพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 9 ราย รวมสะสม 22 ราย

อุบลฯ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 6 ราย รวมเป็น 28 ราย

สรุปไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 อุบลฯ รายที่ 29-45 ไปไหนบ้าง

ตรวจสอบไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 อุบลฯ รายที่ 46-61 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 อุบลฯ รายที่ 62-76 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 อุบลฯ รายที่ 77-83 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 อุบลฯ รายที่ 84-95 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID-19 อุบลฯ รายที่ 96-102 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID-19 อุบลฯ รายที่ 103-114 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID-19 อุบลฯ รายที่ 115-131 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID-19 อุบลฯ รายที่ 132-138 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 139-150 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 151-159 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 160-174 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 175-184 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 185-186 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 187-192 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 193-203 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 204-205 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 206-212 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 213-220 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 221-231 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 232-242 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 243-249 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 250-255 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 256-263 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 264-267 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 268-289 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 290-302 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 303-304 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 305-310 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 311-314 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 315 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 316-322 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 323-329 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 330 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 331-332 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 333 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 334-335 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 336 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 337 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 338-339 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 340 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 341 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 342-343 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 344-345 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 346 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 347 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 348 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 349-352 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 353 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 354 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 355-356 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 357-360 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 361-363 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 364 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 365 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 366-368 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 369-371 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 372 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 373 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 374-375 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 376-380 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 381-382 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 383-389 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 390-395 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 396-399 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 400-407 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 408-419 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 420-425 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 426-434 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 435-457 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 458-475 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 476-506 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 507-537 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 538-572 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 573-640 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 641-694 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 695-733 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 734-811 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 812-876 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 877-932 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 933-1013 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 1014-1076 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 1077-1158 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 1159-1237 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 1238-1320 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 1321-1422 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 1423-1537 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 1538-1643 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 1644-1865 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 1866-1944 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 1995-2125 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 2126-2267 ไปไหนบ้าง

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 2268-2483 ไปไหนบ้าง