guideubon

 

โปรดฯ ตั้งสมณศักดิ์ พระวชิรกิจโกศล วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง

พระวชิรกิจโกศล-วัดมหาวนาราม-01.jpg

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระวชิรกิจโกศล (สุดใจ คำบุญมา ป.ธ.4 Ph.D) รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ ความตอนหนึ่งว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 

ลำดับที่ 34. พระครูสารกิจโกศล วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรกิจโกศล 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระวชิรกิจโกศล-วัดมหาวนาราม-02.jpg

พระวัชรกิจโกศล มีนามเดิมว่า สุดใจ คำบุญมา เกิดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2492 บิดาชื่อ นายทัย คำบุญมา มารดาชื่อ นางเผือก คำบุญมา บ้านศีรษะกระบือ ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

อุปสมบท เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2513 (ขณะอายุ 21 ปี) ณ พัทธสีมา วัดบ้านแขม ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูสุพจน์อุบลรัตน์ วัดวารินทราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดภูมี ปิยวณฺโณ วัดบ้านแขม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และเจ้าอธิการสอน อินฺทปญฺโญ วัดโพธิ์ใหญ่ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า "นิสฺโสโก"

การศึกษา ป.ธ.4 นักธรรมเอก
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ม.จ.ร
ปริญญาโท (M.A.) สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยปูณ่า ประเทศอินเดีย
ปริญญาเอก (Pn.D.) สาขา สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย

ปัจจุบัน รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ชั้นเอก

พระวชิรกิจโกศล-วัดมหาวนาราม-03.jpg