guideubon

 

โครงการบูรณะโบราณสถานหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง

หอไตร-วัดทุ่งศรีเมือง-อุบล-01.jpg

สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี  กรมศิลปากร เผยถึงการบูรณะหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี  ว่า หอไตรวัดทุ่งศรีเมืองได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากรมาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง  ในปี พ.ศ.2524 และปี พ.ศ.2545  การบูรณะจะเน้นรักษาวัสดุของแท้ดั้งเดิมที่ยังคงสภาพดีไว้  และเปลี่ยนวัสดุในส่วนที่ชำรุดเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้

ปัจจุบัน โครงสร้างรวมถึงวัสดุที่เป็นองค์ประกอบเสื่อมสภาพ สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ได้ตั้งงบประมาณปี 2565 จัดทำโครงการบูรณะโบราณสถานหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี โดยมีแนวคิดในการบูรณะที่สำคัญคือ เสริมความมั่นคงแข็งแรงให้โบราณสถาน มีความสมบูรณ์สวยงาม และตอบสนองการใช้สอย รักษาในรูปแบบ วัสดุและเทคนิคดั้งเดิม ศึกษาวิเคราะห์หาความเป็นของแท้ดั้งเดิม เพื่อขจัดความคลุมเครือที่อาจเกิดขึ้นจากการบูรณะในอดีต  

การบูรณะหอไตรวัดทุ่งศรีเมืองในปี พ.ศ.2565-2566 นั้น เป็นการบูรณะโดยเน้นการเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่โบราณสถานและฟื้นสภาพความเป็นของแท้ดั้งเดิมของโบราณสถานให้ได้มากที่สุด ตามหลักฐานที่ปรากฏ โดยก่อนการดำเนินการบูรณะสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี  ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและรับทราบแผนการดำเนินงานโครงการบูรณะหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาสัมพันธ์แผนงานที่ดำเนินการให้ผู้สนใจได้รับทราบ  

สำหรับขอบเขตในการบูรณะหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง มีหลายส่วน คือ งานหลังคา  งานเสา ตอม่อ ฝาและชั้นเก็บหนังสือธรรม  งานประตู-หน้าต่าง  งานพื้นหอไตร  งานระบบไฟฟ้าดวงโคม   งานสะพานทางเข้าหอไตร  รวมทั้งงานสระน้ำและภูมิทัศน์   

หอไตร-วัดทุ่งศรีเมือง-อุบล-02.jpg

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี  กรมศิลปากร  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ร่วมกับชุมชน “โครงการบูรณะโบราณสถานหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง” ณ วัดทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 12.00 น. จะมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน   นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดกิจกรรมทาง สวท.อุบลราชธานี ระบบเอฟ.เอ็ม ความถี่ 95.5 เมกกะเฮิร์ต และ ระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1341 กิโลเฮิร์ต์   Facebook  Live   สวท.อุบลราชธานี ด้วย  

ข่าว : กรกช ภูมี สวท.อุบลฯ

หอไตร-วัดทุ่งศรีเมือง-อุบล-03.jpg

หอไตร-วัดทุ่งศรีเมือง-อุบล-04.jpg

หอไตร-วัดทุ่งศรีเมือง-อุบล-05.jpg