guideubon

 

อุบลฯ ประกาศตราสัญลักษณ์ “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”

ตราสัญลักษณ์-231ปี-อุบลราชธานี-01.jpg

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ภาคีเครือข่าย ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม" ครั้งที่ 1/2566 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ยกฐานะจากบ้านแจระแม ขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช เมื่อ พ.ศ.2335 ซึ่งในปี 2566 เป็นปีครบรอบการสถาปนาจังหวัดอุบลราชธานี ครบ 231 ปี

จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ตลอดทั้งปี และยังได้กำหนดเป็นวาระจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี แสดงออกถึงความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานีในประวัติศาสตร์ และความเจริญรุ่งเรืองของอุบลราชธานี

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณานำเสนอ กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมด้านศิลปะ วิชาการ การกีฬา ที่จะมีขึ้นตลอดทั้งปี 2566 โดยกำหนดจัด กิจกรรมเฉลิมฉลองโดยการมีส่วนร่วมของชาวอุบลราชธานี ด้วยการจัดทำเพลง จัดทำสัญลักษณ์ 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศ และชาวต่างประเทศได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ชื่นชมกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นตลอดทั้งปี ในทุกพื้นที่ ทุกอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2566

ล่าสุด จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศตราสัญลักษณ์กิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” พร้อมคำอธิบายดังนี้

ตราสัญลักษณ์-231ปี-อุบลราชธานี-02.jpg

"๒๓๑ ปี" คือ การครบวาระการก่อตั้งจังหวัดอุบลราชธานี ครบ ๒๓๑ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๖

"ฮุ่งเฮือง" คือ ความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดอุบลราชธานี จากอดีตสู่ปัจจุบัน

"เมืองธรรม" คือ เมืองแห่งธรรมะ เมืองแห่งวัฒนธรรม และเมืองแห่งธรรมชาติ ตามนัยเมืองแห่งธรรม ดังนี้
- "เมืองแห่งธรรมะ " เป็นสถานที่กำเนิดและปฏิบัติของพระเถระที่มีชื่อเสียง และมีศาสนสถาน หรือ วัดที่สวยงามจำนวนมาก
- "เมืองแห่งวัฒนธรรม" มีงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่ยิ่งใหญ่ มีชื่อเสียงในระดับประเทศ และระดับโลก และวัฒนธรรม ประเพณีอื่น ๆ ที่งดงาม
- "เมืองแห่งธรรมชาติ" มีทรัพยากรทางธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม หลากหลาย