Head Inside
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
Menu Home
 

 

䡴غ
غѹ
ҪèѧѴغҪҹนายเสริม ไชยณรงค์ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน

นายวันชัย สุทธิวรชัย พ.ศ.2555 - 2557

นายสุรพล สายพันธ์ พ.ศ.2553 - 2555
ชาวอุบลฯ โดยกำเนิด 

ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549

 และขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ.2553

54. นายชวน ศิรินันท์พร พ.ศ.2550 - 2553
เป็นชาวจังหวัดชัยภูมิ จบการศึกษาสูงสุดพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากนิด้า (NIDA) และประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน (ม.ธ.) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ก่อนย้ายมารับตำแหน่งผู้ว่าเมืองดอกบัว เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 50

53. นายสุธี มากบุญ พ.ศ.2548 - 2550
เป็นคนเมืองปากน้ำโพโดยกำเนิด จบรัฐศาสตร์จากรั้วจามจุรี, รัฐประศาสนศาสตร์นิด้า ปี 37, วปอ.รุ่นที่ 44 เป็นผู้ว่าเมืองบั้งไฟก่อนเป็นพ่อเมืองดอกบัว วันที่ 1 ตุลาคม 2548

52. นายจิรศักดิ์ เกษณียบุตร พ.ศ.2546 - 2548
ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2544 ที่จังหวัดอำนาจเจริญ 
รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 5 มิถุนายน 2546

51. นายชัยสิทธิ์ โหตระกิตย์ พ.ศ.2544-2546

50. นายรุ่งฤทธิ์ มกรพงศ์ พ.ศ.2543-2544

49. นายศิวะ แสงมณี พ.ศ.2541-2543

48. นายชาติสง่า โมฬีชาติ พ.ศ.2540-2541

47. นายยุวัฒน์ วุฒิเมธี พ.ศ.2538-2540

46. นายนิธิศักดิ์ ราชพิธ พ.ศ.2537-2538

45. นายไมตรี ไนยกูล พ.ศ.2535-2537

44. นายสายสิทธิ พรแก้ว พ.ศ.2532-2535

43. เรือตรีดนัย เกตุสิริ พ.ศ.2528-2532

42. นายเจริญสุข ศิลาพันธุ์ พ.ศ.2526-2528

41. นายบุญช่วย ศรีสารคาม พ.ศ.2522-2526

40. นายประมูล จันทรจำนง พ.ศ.2520-2522

39. นายเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ พ.ศ.2519-2520

38. นายเจริญ ปานทอง พ.ศ.2516-2518

37. พลตำรวจตรีวิเชียร ศรีมันตร พ.ศ.2513-2516

36. นายพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์ พ.ศ.2509-2513

35. นายกำจัด ผาติสุวัณณ์ พ.ศ.2501-2509

34. นายประสงค์ อิศรภักดี พ.ศ.2499-2501

33. นายสนิท วิไลจิตต์ พ.ศ.2498-2499

อ่านทั้งหมด

 

Footer
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สนง.ไกด์อุบล 89/1 ถ.พโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
contact us : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511